Прийом до Ліцею

Прийом першокласників

 

Конкурсний прийом

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приймання в 10-11 класи Приватного закладу «Харківський навчально-виховний комплекс «МИР» Харківської області» (Приватний НВК «МИР») здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Умови конкурсного приймання до Приватного НВК «МИР» розроблені на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства і науки України №389 від 19.06.2003 та Статуту Приватного НВК «МИР».

1.3. У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.5. Учні пільгового контингенту (сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди тощо) вступають до Приватного НВК «МИР» на загальних підставах.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж 31 березня. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться лише після закінчення навчального року (червень – липень ). За наявністю вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбувалося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється конкурсна приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Приватного НВК «МИР» за погодженням з радою Приватного НВК «МИР». До складу конкурсної приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор Приватного НВК «МИР» або його заступник.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів створюються предметні комісії зі складу членів конкурсної приймальної комісії; склад їх затверджується наказом директора Приватного НВК «МИР».

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора Приватного НВК «МИР», і свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.8. До конкурсної приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до Приватного НВК «МИР», проводяться письмово з навчальних предметів, що відповідають профільному напрямку (додаток1).

3.2. Співбесіда передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання розробляє конкурсна приймальна комісія (практичний психолог) на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної і соціальної роботи, та затверджує директор Приватного НВК «МИР».

3.3. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються вчителями відповідних методичних об’єднань  і затверджуються директором Приватного НВК «МИР».

3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора Приватного НВК «МИР» в заклеєному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом Приватного НВК «МИР»; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.8. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими на чернетці, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.9. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні Приватного НВК «МИР» для загального ознайомлення.

3.11. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому випадку учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.12. З категоріями учнів, зазначеними в пункті 3.11, допускається проведення тільки одного випробування — співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.13. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Приватного НВК «МИР».

3.14. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Випробування оцінюється за 12-бальної системою. Сума отриманих балів складає рейтинг абітурієнта.

4.2. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Приватного НВК «МИР» наказом директора на підставі рішення конкурсної приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.3. Кількість учнів у групі за рейтингом — 10 осіб. За необхідністю засновники можуть змінювати кількість учнів у групі.

4.4. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором Приватного НВК «МИР» за погодженням з засновниками. До складу апеляційної комісії можуть входити викладачі інших навчальних закладів. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.5. Не пізніше 5 днів після закінчення конкурсних випробувань батьки (або особи, що їх замінюють) вступників, яких рекомендовано до зарахування згідно з рейтингом, мають повідомити приймальну комісію про свої наміри й укласти договір про навчання. У випадку відмови від укладання договору або відсутності письмової інформації з боку батьків про наміри, місце вважається вакантним і на нього може претендувати вступник з нижчим рейтингом.

4.6. Батьки (або особи, що їх замінюють) вступника, які уклали договір про навчання, мають внести передбачену договором оплату на розрахунковий рахунок Приватного НВК «МИР» протягом трьох днів з моменту його укладання. За інших умов місце вважається вакантним і на нього може претендувати вступник з нижчим рейтингом.

4.7. Учні, які закінчили 9-й клас в Приватному НВК «МИР», зараховуються в 10-й клас за наявності заяви батьків та рекомендації педагогічної ради. Зарахування проводиться наказом директора без вступних іспитів, після укладання договору на навчання та внесення плати за вересень поточного року.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор Приватного НВК «МИР» несе персональну відповідальність за дотримання вимог даного Положення.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів, до Приватного НВК «МИР» за його результатами покладається на відповідні органи управління освітою та засновників Приватного НВК «МИР».


Додаток 1
до Правил конкурсного приймання
до Приватного НВК «МИР»

ТАБЛИЦЯ
визначення кількості конкурсних випробувань, що
відбуваються під час приймання до Приватного НВК «МИР»

Тип загальноосвітнього навчального закладуЗ якого класу відбувається конкурсне прийманняКількість конкурсних випробуваньПрофіль (напрямок) відділенняПерелік випробувань
Ліцей10-й класТри з урахуванням співбесідиПриродничо-математичнийМатематика
Українська мова
ФілологічнийУкраїнська моваЛітература
Інформаційно –
технологічний
Математика
Українська мова
Іноземна філологіяАнглійська мова
Українська мова
Суспільно-гуманітарнийУкраїнська мова
Історія України