fbpx

Навчальний план

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Приватного закладу «Харківський навчально-виховний комплекс
«МИР» Харківської області»

на 2020/2021 навчальний рік

 

І. Загальні  засади

            Приватний заклад «Харківський  навчально-виховний комплекс «МИР» Харківської області» (далі – Приватний НВК «МИР») здійснює планування діяльності на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів        від 05.10.2009 № 1124, від 16.11.2011 № 1204, від 22.01.2014 № 28, від 29.07.2015 № 530), від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів від 27.08.2010 № 768), Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 24.03.2016 № 234 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за            № 563/28693), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)», Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015 № 446, «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02. 2002 №128, Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти від 30.12.2014  № 1547, листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09. 2010 № 1/9 – 666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 10.032006 №1/9 – 140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа Інститута інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2010 №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», власного Статуту.

За Статутом  Приватний НВК «МИР» є навчально-виховним комплексом і має таку структуру:

-дошкільний підрозділ (різновікова група від 3 до 6 років);

-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (1-9 класи);

-ліцей — навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та                  допрофесійною підготовкою. (10-11 класи). Допрофесійна підготовка учнів здійснюється за угодою з міжшкільним навчально – виробничим комбінатом.

Мова навчання – російська та українська. Дошкільний підрозділ – російська мова навчання. Навчання української мови здійснюється через інтеграцію занять щодо оволодіння українською мовою у всіх видах діяльності (програма та навчально-методичний посібник Богуш А. М. «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот», лист ІІТЗО від 18.03.2015 №14.1/12-Г-114)

У 2016/2017 навчальному році в Приватному НВК «МИР» функціонуватимуть 12 класів, в яких навчатимуться 100 учнів, та дошкільний підрозділ – 2 групи (30 вихованців).

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за природо-математичним напрямом диференціації   навчання: історичним профілем

Робочий навчальний план Приватного НВК «МИР» на                    2016/2017 навчальний рік складено:

– для дошкільного підрозділу згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» та листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 №1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» — додаток 1;

– для шкільного підрозділу на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 №1/9–296 «Про структуру        2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

– для 1–4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460, (додатки 1, 3) – додатки 2,3;

– для 5–8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409   (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664) із змінами  згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465 (додаток 2) – додаток 4;

– для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, із змінами, внесеними наказом        Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 (додаток 4) –     додаток 5;

– для 10-11-х класів  – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додатки 14, 16, 23) – додатки 6; 7.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план  Приватного НВК «МИР»   включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів.

У навчально-виховному процесі в дошкільному підрозділі Приватного НВК «МИР» реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти. Зміст інваріантної складової забезпечується комплексною освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» затвердженою листом Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 № 1/11-16163

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків «Краса музики» та «Англійська мова» Дошкільний підрозділ для занять з іноземної мови та музики використовує парціальні програми  «Граючись вчимося. Англійська мова. Програма для дітей дошкільного віку» та «Радість творчості» (додаток 7).

У 1-4-х класах (російська мова навчання) освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і  «Музичне мистецтво», викладання яких проводиться:  у  1-4 класах — по      1 годині  на тиждень  (по 0,5 години  з  інваріантної  та варіативної складових робочого навчального плану).

У 1-4-х класах (українська мова навчання) за рахунок варіативної складової робочого навчального плану виділено 2 години на індивідуальні консультації та групові заняття з базових дисциплін.

Для виконання програми в повному обсязі, в 2-А, 3-А класах за рахунок варіативної складової робочого навчального плану виділено           0,5 години на вивчення «Літературного читання (російське)».

У 7-му  класі з метою виконання замовлення батьків, розширення мовленнєвої  культури учнів,  удосконалення знань учнів з англійської мови виділено   додаткову  годину на тиждень на  вивчення    іноземної (англійської).

У 8-му класі з метою удосконалення в учнів комунікативних навичок, підвищення їх мовної та мовленнєвої компетентності виділено додаткову годину на тиждень на спецкурс   «Країнознавство  Великої  Британії».

З метою формування теоретичної бази  знань, удосконалення практичних умінь і навичок учнів щодо використання ІКТ у 5-А класі введено  курс за вибором  «Сліпий метод друку» ( 0,5 години на тиждень), у 6-А класі — курс за вибором  «Сліпий метод друку» (1 година на тиждень).

За рахунок   годин   інваріантної  складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси    у  1-5-х класах – «Природознавство»   (по 2 години на тиждень), у 1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б класах – «Мистецтво»             (по 2 години на тиждень),   у 6-А  класі – «Всесвітня історія. Історія України»       (2 години на тиждень); у  5-9-х  класах – «Основи здоров`я»                           (5-7-мі     класи  –  по   1   годині     на    тиждень,         8-9-ті          класи   –  по 

0,5 години на тиждень),  у 5-11-х класах – інтегрований   курс    «Література» (по 2 години на тиждень).

З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю,   міста    Харкова   та   реалізації   регіонального   компоненту   у          8-9-х класах введено спецкурс «Харківщинознавство» (по 1 годині на тиждень) з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з цього предмета до документа про базову загальну середню освіту.

У 10-11 класах з метою виконання замовлення батьків реалізується спеціалізація з історичного профілю.

Предмет «Історія України» в 10-11-х класах викладатиметься  в обсязі   4 годин на тиждень  відповідно  до програм профільного рівня.

Предмет «Всесвітня історія» викладатиметься в 10 класі в обсязі           3 годин , в 11 класі, 4 годин відповідно до програм профільного рівня.

З метою забезпечення умов відповідної допрофесійної підготовки та самовизначення учнів 10-11-х класів введено  курс за вибором  «Кроки до порозуміння» (0,5 година на тиждень).

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури 3-я година фізичної культури у 10-11-х класах   компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.

Предмет «Фізична культура» реалізується за рахунок модулів, які визначені шляхом анкетування учнів: 5–9-ті класи — бадмінтон,  спортивне

орієнтування, городки, 10-11-ті класи – бадмінтон, городки, аеробіка.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів.

Викладання  предмета   «Захист Вітчизни»  проводитиметься   у          10-11-х  класах  у кількості 1,5 години на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану та здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

Предмет «Трудове навчання» (сумісне навчання)  реалізується за рахунок модулів:

-у 5-му класі  –  «Технологія  виконання  аплікацій з природних матеріалів»,  «Технологія вироблення виробів з текстильних і нетканих матеріалів ручним способом», «Технологія виготовлення вишитих виробів»;

– у 6-му класі – «Технологія виготовлення м’якої іграшки»; «Технологія вирощування рослин та догляд за ними», «Технологія виготовлення народної ляльки»;

-у 7-му класі –   «Технологія писанкарства», «Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком», «Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями»;

– у 8-му класі – «Технологія виготовлення виробів у техніці макраме», «Технологія вирощування рослин та догляд за ними»,  «Технологія вишивання мережками»,  «Технологія плетіння з соломи»;

– у 9-му класі – «Технологія плетіння з лози», «Проектування та виготовлення комплексного виробу».

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Курси за вибором, спецкурси та факультативи викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, та регіональними програмами, затвердженими Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (додаток 7).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2016/2017 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 23  грудня 2016 року, ІІ семестр – з 9 січня по       27  травня 2016 року.

Тривалість уроків   становить: у 1-х класах – 35 хвилин,  у  2-4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин.

У дошкільному підрозділі в різновікових групах тривалість навчальних занять диференціюється відповідно до середньої групи – 20 хвилин. Тривалість перерв між фронтальними формами роботи з дітьми — 10 хвилин.

Планування та організація життєдіяльності дошкільного підрозділу здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 30.12.2014 №1547, учні 4-х, 9-х, та 11-х класів складають державну підсумкову атестацію. Наприкінці навчального року буде проведено навчальні екскурсії та навчальну практику.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули:  орієнтовно, осінні з 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року, зимові з 24 грудня 2016 року по 8 січня 2017 року, весняні з 25 березня по 02 квітня 2017 року.

Навчальний рік в дошкільному підрозділі починається 1 вересня 2016 року і закінчується 31 травня 2017 року, оздоровчій період з 1 червня по 31 серпня 2017 року.

У дошкільному підрозділі загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 календарних днів: літні канікули 90 календарних   днів з 01 червня по 31 серпня 2017 року;

осінні – 5 календарних  днів: з 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року;

зимові – 13 календарних днів: з 24 грудня 2016 по 08 січня.2017 року;

весняні – 7 календарних днів: з 25 березня 2017 по 02 квітня 2017 року.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Режим роботи різновікової дошкільної групи: п’ятиденний, з 9.00 до 17.00.

Директор  Приватного закладу

«Харківський навчально-виховний

комплекс «МИР» Харківської області»                             Ю.В. Павіченко 

 

 

Додаток 1

                                                                                          складений відповідно до наказу

                                                                                  Міністерства освіти і науки

                                                                                      України від 20.04.2015 №446

Розподіл групових фронтальних занять   у різновіковій групі  (від 3 до 6 років)

Приватного закладу «Харківський навчально-виховний комплекс «МИР» Харківської області»  на 2016/2017 навчальний рік

 (мова навчання-російська)

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень

Ознайомлення з соціумом

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність( музична, образотворча, театральна діяльність)

4

Логіко-математичний розвиток

1

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

3

Загальна кількість занять на тиждень

11

Додаткові освітні послуги-          англійська мова-    краса музики

3

2

1

Максимальна кількість занять на тиждень

14

Максимально допустиме навантаження (на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

3,5

*Години, передбачені для фізкультурних занять не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

**Художня література –  1 заняття на тиждень може бути   за рахунок художньо-продуктивної діяльності.

Директор  Приватного закладу

«Харківський навчально-виховний комплекс

«МИР» Харківської області»                                                                             Ю.В.Павіченко

 
Додаток 2,
складений  відповідно до Типового

навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого Міністерством освіти і науки,

молоді і спорту України від 10.06.2011 №572,

із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України  від 16.04.2014 №1460 (додаток 3)

 Робочий навчальний  план
 для 1-4 класів   з російською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Інваріантна складова

1-А

2-А

3-А

4-А

Мови і літературиУкраїнська мова3

3

2

2

Іноземна мова (англійська)1

2

2

2

Російська мова. Навчання грамоти6

Російська мова

3

2,5

2,5

Літературне читання

2

2

Літературне читання (російське)

3+0,5

2,5+0,5

2,5

СуспільствознавствоЯ у світі

1

1

МистецтвоМузичне мистецтво0,5+0,50,5+0,50,5+0,50,5+0,5
Образотворче мистецтво0,5+0,50,5+0,50,5+0,50,5+0,5
МатематикаМатематика4

4

4

4

ПриродознавствоПриродознавство2

2

2

2

ТехнологіїІнформатика

1

1

1

Трудове навчання1

1

1

1

Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я1

1

1

1

Фізична культура3

3

3

3

Разом:19+3

21+3

22+3

22+3

Гранично допустиме навантаження (ГДНН) (без.Фізк.)20

22

23

23

Варіативна складова (ліміт годин)1

1

1

1

Всього (без урахування поділу класу на групи)23

25,5

26,5

26

Директор  Приватного закладу

«Харківський навчально-виховний комплекс

«МИР» Харківської області»                                                                             Ю.В.Павіченко

 
 
 
Додаток 3,
складений  відповідно до Типового

навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого Міністерством освіти і науки,

молоді і спорту України від 10.06.2011 №572,

із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України  від 16.04.2014 №1460 (додаток 1)

 Робочий навчальний  план
 для 1-4 класів   з українською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Інваріантна складова

1-Б

2-Б

3-Б

4-Б

Мови і літературиУкраїнська мова. Навчання граматики7

Українська мова 

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)1

2

2

2

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

СуспільствознавствоЯ у світі

1

1

МистецтвоМузичне мистецтво1

1

1

1

Образотворче мистецтво1

1

1

1

МатематикаМатематика4

4

4

4

ПриродознавствоПриродознавство2

2

2

2

ТехнологіїІнформатика

1

1

1

Трудове навчання1

1

1

1

Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я1

1

1

1

Фізична культура3

3

3

3

Разом:18+3

20+3

21+3

21+3

Гранично допустиме навантаження (ГДНН) (без Фізк.)20

22

23

23

Індивідуальні консультації та групові заняття2

2

2

2

Варіативна складова (ліміт годин)2

2

2

2

Всього (без урахування поділу класу на групи)23

25

26

26

Директор  Приватного закладу

«Харківський навчально-виховний комплекс

«МИР» Харківської області»                                                                             Ю.В.Павіченко

Додаток  4,
складений відповідно до Типового

навчального плану Міністерства освіти і науки,

молоді і спорту України від 03.04.2012 №409

(в  редакції МОНУ від 29.05.2014 №664)

із змінами згідно з наказом МОНУ від 12.12.2014

№1465 (додаток 2)

 Робочий навчальний  план
 для 5-8 класів   з російською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

                                   Інваріантна складова

5-А

6-А

7-А

8-А

Мови і літературиУкраїнська мова

3,5

3,5

2,5

2

Російська мова

3

3,5

2,5

2

Іноземна мова (англійська)

3

2

2+1

2

Українська література

2

2

2

2

Література*(інт. курс)

2

2

2

2

СуспільствознавствоІсторія України

1

1,5

Історія України  (Вступ до історії)

1

Всесвітня історія. Історія України.

2

Всесвітня історія

1

1

МистецтвоМузичне мистецтво

1

1

1

 
Мистецтво   

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

 
МатематикаМатематика

4

4

 
Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

ПриродознавствоПриродознавство

2

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2

Хімія

1,5

2

Фізика

2

2

ТехнологіїІнформатика

1

1

1

2

Трудове навчання

2

2

1

1

Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

 Разом:

29,5

32

32,5+1

32,5

Варіативна складова Входить в ГДНН 
Харківщинознавство (спецкурс)   

1

Сліпий метод друку (курс за вибором)

0,5

1

 
Країнознавство Великої Британії (спецкурс)   

1

Разом:

0,5

1

0

2

Гранично допустиме навантаження (ГДНН) (без.Фізк.)

 28

31

32

33

Варіативна складова (ліміт годин)

0,5

1

1

2

Всього (без урахування поділу класу на групи)

30

33

33,5

34,5

       

Директор  Приватного закладу

«Харківський навчально-виховний комплекс

«МИР» Харківської області»                                                                             Ю.В.Павіченко

Додаток 5,
складений відповідно до Типового

навчального плану Міністерства освіти і науки,

молоді і спорту України від 23.02.2004 №132

із змінами, внесеними наказом МОН України                   від 05.02.2009 №66 (додаток 4)

 Робочий навчальний  план
9-А  класу   з російською мовою навчання

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Інваріантна складова

9-А клас

Мови і літературиУкраїнська мова

2

Українська література

2

Російська мова

2,5

Література*(інт. курс)

2

Іноземна мова (англійська)

2

Суспільство-знавствоІсторія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освітаПравознавство (практичний курс)

1

МистецтвоМузичне мистецтво

Художня культура

1

МатематикаАлгебра

2

Геометрія

2

ПриродознавствоБіологія

3

Географія

1,5

Фізика

2

Хімія

2

ТехнологіїТрудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров’я   і фізична культураОснови здоров’я

0,5

Фізична культура

3

 Разом:

33

Варіативна складова Входить в ГДНН
Харківщинознавство (спецкурс)

1

Разом:

1

Гранично допустиме навантаження (ГДНН) (без.Фізк.)

33

Варіативна складова (ліміт годин)

1

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

Директор  Приватного закладу

«Харківський навчально-виховний комплекс

«МИР» Харківської області»                                                                             Ю.В.Павіченко

Додаток 6,
складений відповідно до Типового

                                                                 навчального плану Міністерства освіти і науки,

                                                                              молоді і спорту України від 27.06.2010 №834

(із змінами згідно з наказами

Міністерства освіти і науки України

від 29.05.2014 року № 657, від 07.08.2015 № 855) (додатки 8, 16, 23)

Робочий навчальний план
10 класу з російською мовою навчання
(суспільно-гуманітарний напрямок, історичний профіль)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень  

10-А клас

 
Інваріантна складова 
Українська мова

2

 
Українська література

2

 
Іноземна мова (англійська)

3

 
Російська мова

1

 
Інтегрований курс «Література»

2

 
Історія України

4

 
Всесвітня історія

3

 
Правознавство

1

 
Художня культура

0,5

 
Алгебра і початки аналізу

1,5

 
Геометрія

1,5

 
Біологія

1,5

 
Географія

1,5

 
Фізика

2

 
Хімія

1

 
Інформатика

1

 
Технології

1

 
Захист Вітчизни

1,5

 
Фізична культура

2

 
Разом:

33

 
Варіативна складова Входить в ГДНН 
Кроки до порозуміння (курс за вибором)

0,5

 
Історія Голокост (факультативний курс)

1

 
Разом:

1,5

 
Варіативна складова.  Не входить в ГДНН 
Разом:

0

 
Гранично допустиме навантаження (ГДНН) (без. фізк.)

33

 
Варіативна складова (ліміт годин)

5

 
Всього (без урахування поділу класу на групи)

34.5

 

Директор  Приватного закладу

«Харківський навчально-виховний комплекс

«МИР» Харківської області»                                                                             Ю.В.Павіченко

Додаток 7,
складений відповідно до Типового

                                                                 навчального плану Міністерства освіти і науки,

                                                                     молоді і спорту України від 27.06.2010 №834

(із змінами згідно з наказами

Міністерства освіти і науки України

від 29.05.2014 року № 657, від 07.08.2015 № 855) (додатки 8, 16, 23)

Робочий навчальний план
  11 класу з навчанням російською мовою
                                            (суспільно-гуманітарний напрямок, історичний профіль)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень  

11- А клас

 
Інваріантна складова 
Українська мова

2

 
Українська література

2

 
Іноземна мова (англійська)

3

 
Російська мова

1

 
Інтегрований курс «Література»

2

 
Історія України

4

 
Всесвітня історія

4

 
Економіка

1

 
Людина і світ

1

 
Художня культура

0,5

 
Алгебра і початки аналізу

1,5

 
Геометрія

1,5

 
Біологія

1,5

 
Екологія

0,5

 
Фізика

2

 
Хімія

1

 
Інформатика

1

 
Технології

1

 
Захист Вітчизни

1,5

 
Фізична культура

2

 
Разом:

34

 
Варіативна складова Входить в ГДНН 
Кроки до порозуміння (курс за вибором)

0,5

 
Становлення української державності

1

 
Разом:

1,5

 
Варіативна складова.  Не входить в ГДНН 
Разом:

0

 
Гранично допустиме навантаження (ГДНН) (без. фізк.)

33

 
Варіативна складова (ліміт годин)

5

 
Всього (без урахування поділу класу на групи)

35,5

 

Директор  Приватного закладу

«Харківський навчально-виховний комплекс

«МИР» Харківської області»                                                                             Ю.В.Павіченко