fbpx

Статут Закладу

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ

«ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНОВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «МИР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЕКС «МИР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», названий  в подальшому Приватний НВК, створюється та у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну  освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Господарським та Цивільним кодексами України, статутом Приватного НВК та іншими нормативно-правовими актами та законами України.

1.2. Приватний НВК є юридичною особою, набуває майновi та особистi немайновi права, несе вiдповiднi обов’язки, укладає угоди, виступає в місцевому, господарському, третейському та інших судах вiд свого iменi, має вiдокремлене майно, поточні та iншi рахунки у банках  та інших фінансових установах, круглу печатку з власним найменуванням,  інші печатки, штампи, атрибути та емблеми.

1.3. Права юридичної особи Приватний НВК набуває з моменту державної реєстрацiї.

1.4. Найменування Приватного НВК:

російською мовою:повне – ЧАСТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ «ХАРЬКОВСКИЙ УЧЕБНО — ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «МИР» ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
 скорочене – ЧАСТНЫЙ УВК «МИР» ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
українською мовою:повне –ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «МИР»ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
 скорочене – ПРИВАТНИЙ НВК «МИР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

1.5. Засновником Приватного НВК є фізичні особи:

Павіченко Юлія Володимирівна

1.6. Приватний НВК засновано на власності його засновників і виступає організаційною формою здійснення ним підприємницької діяльності.

1.7. Строк діяльності Приватного НВК не обмежений.

1.8. Юридична адреса Приватного НВК: Україна, м.Харків, вул. Родникова, б.9, кв.87

 

2.МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО НВК

2.1. Метою Приватного НВК  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, одержання прибутку.

2.2. Основними завданнями НВК є:

 • створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку,  учнями безперервної дошкільної та загальної  середньої  освіти  в  обсязі державних  стандартів  дошкільної  та  загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів;
 • створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;
 • виховання громадянина України;
 • виховання в учнів, вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • формування основних норм загальнолюдської моралі;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуття національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • розвиток особистості учня, вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів, вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;
 • підготовка молоді до самовдосконалення, професійного самовизначення, подальшої освіти і трудової діяльності;
 • удосконалення змісту і форм освітньої діяльності, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання.

2.3. Приватний НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

2.4.  Предметом дiяльностi Приватного НВК визначаються:

-діяльність дошкільних закладів  з надання початкової освіти: дитячих ясел, дитячих садків з короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, а також дитячих садків інтернатного типу тощо;

-діяльність спеціалізованих класів при початкових школах;

-початкову загальну освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами першого ступеня;

-базову загальну середню освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами другого ступеня;

-повну загальну середню освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами третього ступеня та забезпечує підготовку до вступу у вищі навчальні заклади;

– підбір персоналу, впровадження новітніх методів інтенсивного навчання, підвищення кваліфікації кадрів;

– організація відпочинку та розваг;

– надання послуг та здійснення різних видовищних заходів у сфері відпочинку, розваг та культури;

– інвестиційна діяльність, у тому числі пов’язана з залученням інвесторів по фінансуванню проектів розвитку;

-психологічне консультування, організаційне консультування, організація бізнес-тренінгів, груп особистісного розвитку;

– благодійна та спонсорська діяльність;

– організація освітніх, наукових заходів, курсів, семінарів, конференцій, інших форм підвищення кваліфікації педагогів.

2.5. Приватний НВК має  право здійснювати інші види діяльності, які не суперечать його цілям та не заборонені діючим законодавством України.

2.6. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, здійснюються Приватним НВК після отримання в установленому порядку ліцензій, сертифікатів та інших необхідних документів.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПРИВАТНОГО НВК

3.1. Приватний НВК з моменту реєстрації  є юридичною особою, має самостійний  баланс, поточний, та інші рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, інші штампи.

3.2. Приватний НВК здійснює право володіння, користування та розпорядження закріпленим за ним  майном у відповідності до цього статуту.

3.3 Приватний НВК відповідає по своїм зобов’язанням усім своїм майном, на яке у відповідності з законом може бути накладено стягнення по вимозі кредиторів.

3.4. Засновник не відповідає по зобов’язанням Приватного НВК, рівно як і Приватний НВК не відповідає по зобов’язанням засновника, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.5.  Приватний НВК має право:

– від свого імені складати договори, угоди, контракти та чинити інші угоди;

– купувати  майнові та особливі немайнові права і нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді;

– на добровільних началах вступати до асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань;

– брати участь у створюванні діяльності на території України та за кордоном сумісних підприємств, міжнародних об’єднань та організацій  за участю іноземних юридичних осіб та громадян;

– отримувати фінансову допомогу та займи від фізичних осіб;

– створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підприємства (підрозділи)  з правами відкриття поточних та розрахункових рахунків і затверджувати положення про них;

–  отримувати в установленому порядку в установах банків довгострокових и короткострокових кредитів;

– надавати банкам, іншим юридичним особам та громадянам на договірній основі право використання вільних грошових коштів, встановлювати відсотки за їх використання;

3.6.Приватний НВК не відповідає за борги держави, держава не відповідає за борги Приватного НВК.

 

 

4.МАЙНО ПРИВАТНОГО НВК

4.1. Майно Приватного НВК складають основні й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких  відображається  в самостійному балансі Приватного НВК.

4.2. Майно Приватного НВК належить йому на правах повного господарського ведення.

4.3.Джерелом формування майна Приватного НВК є:

– грошові та матеріальні внески засновника;

– доходи, отримані від реалізації продукції та надання послуг;

– доходи   від цінних паперів, придбаних Приватним НВК;

– кредити банків та інших кредиторів;

– придбане майно іншого підприємства, організації, закладу;

– пожертвування організації, підприємства та громадян (в тому числі цільові);

– інші джерела, не заборонені законодавчими актами України;

– майна, переданого йому учасниками  у власність, як вклад до Статутного капіталу;

– iншого майна, набутого на пiдставах, що не заборонено законами України.

4.4. Приватний НВК здiйснює господарську дiяльнiсть вiд свого iменi та за свiй рахунок, а також вiд iменi та за рахунок клiєнтiв.

4.5. Прибутком Приватного НВК пiсля сплати податкiв в держбюджет та iнших обов’язкових вiдрахувань згiдно з дiючим законодавством самостiйно розпоряджається Приватний НВК в особi засновників та уповноважених ними органiв. Збиткі Приватного НВК відшкодовуються за  рахунок власного майна та коштів Приватного НВК.

4.6. Приватному НВК можуть належати будiвлi, споруди, машини, устаткування, транспортнi засоби, цiннi папери, iнформацiя, науковi, технологiчнi розробки, iнше майно та права на майно, у тому числi права на iнтелектуальну власнiсть.

4.7.Приватний НВК має право продавати та передавати iншим підприємствам, установам, органiзацiям та громадянам, обмiнювати, здавати в оренду, орендувати необоротні активи, надавати в тимчасове користування або в позику належнi йому будинки, споруди, устаткування, транспортнi засоби, iнвентар, сировину та iншi матерiальнi цiнностi, а також списувати їх з балансу. Приватний НВК має право купувати, одержувати вiд уступки, дарування, орендувати або iншим чином одержувати майно або права на нього у пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян. Приватний НВК має право здiйснювати будь-якi дії, наданi йому чинним законодавством, в тому числi укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами, як в Українi так i за її межами.

4.8. Прибуток Приватного НВК утворюється із надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Приватного НВК сплачуються  проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Приватного НВК,  яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання, в тому числі шляхом розподілу між власниками Приватного НВК.

4.9. Не пізніше ніж за один місяць до перших планових зборів Приватного НВК  Директор подає учасникам Приватного НВК копію, розроблену виконавчим органом, фінансового звіту про діяльність Приватного НВК за минулий фінансовий рік. Одночасно подається копія звіту про перевірку та калькуляцію доходів, відповідно до форм, встановлених законодавством.

4.10. Збори засновників Приватного НВК визначають суму прибутку Приватного НВК, яка розподіляється серед засновників Приватного НВК, як дивіденд.

4.11. Загальні збори засновників Приватного НВК визначають збори відрахувань від прибутку до резервного фонду.

4.12. В разі, якщо частина прибутку розподіляється серед учасників як дивіденд, такий розподіл здійснюється пропорційно часткам учасників Приватного НВК у Статутному капіталі.

4.13. Внесок може бути зроблено як грошовими коштами, так і рухомим чи нерухомим майном, цінними паперами правами користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками спорудами обладнанням, а також іншими майновими чи немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність). Учасники Приватного НВК можуть надати майнові або немайнові права у власність або користування Приватному НВК. Ризик випадкової втрати чи пошкодження майна, переданого Приватному НВК в користування, покладається на Приватний НВК з моменту підписання акту приймання – передачи майна Приватному НВК. У випадку, коли до Статутного капіталу Приватного НВК  передається тільки право користування на відповідне майно або певні права, розмір внеску визначається відповідно до строку, на який передається таке майно або право користування певними правами. Цей строк не може бути більшим від строку, за яким сам власник Приватного НВК володіє таким майном або правами, якщо це майно (права) не є власністю такого учасника Приватного НВК.

4.14. Внески учасників Приватного НВК до Статутного капіталу Приватного НВК можуть бути оцiненi в нацiональнiй та iноземнiй валютах за курсом, встановленим рішенням зборів власників Приватного НВК, але не вищим, того що встановлений Нацiональним банком України на момент їх внесення.

4.15. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Приватного НВК, несе Приватний НВК. Ризик випадкової  втрати  або пошкодження майна,  що передано Приватному НВК у користування,  розподіляється  між  власником  майна  і Приватним НВК, згідно з законодавством

4.16. Здійснюючи  право власності, Приватний НВК володіє, користується та  розпоряджується  належним  йому  майном,  вчиняючи стосовно  нього  будь-які  дії,  що  не  суперечать закону та меті діяльності Приватного НВК.

5. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНОГО НВК

5.1.Приватний НВК самостiйно визначає напрямки своєї дiяльностi, предмет та умови договiрних вiдносин, дiлових партнерiв i планує свою дiяльнiсть.

5.2. Грошовi внески власників вносяться на рахунок Приватного НВК. Майнові внески власників Приватного НВК передаються до балансу Приватного НВК.

5.3. Приватний НВК здiйснює бухгалтерський облiк наслiдкiв своєї роботи, веде статистичну звiтнiсть i надає її у визначених обсягам органам державної статистики.

5.4. Приватний НВК самостiйно здiйснює матерiально-технiчне забезпечення власної дiяльностi через систему прямих угод (контрактiв) або через товарнi бiржи та iншi посередницькi організації України та iнших держав.

5.5. Реалізація продукції, робiт та послуг Приватного НВК та контрагентiв здiйснюється самостiйно через мережу власних торговельних закладів, посередницькi організації та за прямими угодами (контрактами) за цiнами i тарифами, що встановлюються самостiйно або на договiрнiй основi, розрахунки можуть проводитись безготiвковим засобом або готiвкою.

5.6. Фінансово-господарська діяльність Приватного НВК здійснюється на основі планів, затверджених рішенням засновників Приватного НВК.

5.7.Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Приватного НВКздiйснюються державними органами в межах їх компетенції, ревiзiйним органам Приватного НВК чи незалежними аудиторськими службами. Приватний НВК сплачує податки та податкові платежі до державного та місцевого бюджету, цільових фондів. Приватний НВК не відповідає за зобов`язаннями держави, держава не відповідає за зобов`язаннями Приватного НВК. Приватний НВК несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов’язаннями всiм власним майном. Засновники Приватного НВК не  вiдповiдають  за його  зобов’язаннями  i  несуть  ризик  збиткiв,  пов’язаних  з   дiяльнiстю Приватного НВК у межах вартостi своїх вкладiв. Власники Приватного НВК, якi не повнiстю  внесли  вклади,  несуть  солiдарну вiдповiдальнiсть за його зобов’язаннями у межах вартостi невнесеної частини вкладу кожного з власникiв.

5.8. Для забезпечення діяльності Приватного НВК створюються такі фонди:

5.8.1. Статутний капітал Приватного НВК, який складається з суми  вкладiв засновників Приватного НВК. Приватний НВК має право змiнювати (збiльшувати або зменшувати) розмiр Статутного капіталу в порядку, встановленому нормативними актами України та цим Статутом. Рiшення  засновників  про  змiни  розмiру  Статутного капіталу набирає чинностi з дня внесення цих змiн до державного реєстру.

5.8.2. У Приватному НВК створюється резервний фонд у розмiрi 25% Статутного капіталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду становить 5 вiдсоткiв вiд чистого прибутку Приватного НВК. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженнi Приватного НВК. Приватний НВК може використовувати кошти резервного фонду на додаткові витрати, щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних коштів, розвитку власної соціальної бази, мережі спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних, культурно-розвивальних підрозділів, підрозділів харчування, на здійснення капітального будівництва та реконструкції, тощо. Можливi збитки Приватного НВК покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштiв резервного фонду буде недостатньо, учасники приймають рiшення про джерела їх покриття.

5.8.3. Інші фонди за рішенням власників Приватного НВК.

5.9. Розмір, порядок, джерела та час формування і використання  фондів, які визначені у п. 6.8.3. цього Статуту визначаються відповідними положеннями про них, які затверджуються рішенням власників Приватного НВК.

5.10. Приватний НВК діє на принципах повного господарського розрахунку, самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку виходячи з споживчого попиту на виробничу продукцію, роботи, послуги та з необхідності підвищення прибутку.

5.11. Приватний НВК проводить розрахунки по своїм зобов’язанням в безготівковому порядку та готівкою (включаючи  платню в бюджет і виплату заробітної платні) через заклади банків у відповідності з правилами виконання розрахункових і касових операцій, встановлених Національним банком України. Приватний НВК несе повну відповідальність за виконання кредитних договорів і розрахункової  дисципліни.

5.12. У Приватному НВК щорічно проводяться ревізії фінансово-господарської діяльності ревізійною комісією, яку призначає власник або аудиторські фірми.

5.13. Для вирішення завдань, пов’язаних з предметом своєї діяльності Приватний НВК має право здійснювати діяльність у порядку, щя не заперечує чинному законодавству, в тому числі:

– створювати свої відокремлені підрозділи, що діють від його імені на підставі Положень про них, затверджених засновниками;

– купувати та перепродавати власне нерухоме майно;

– купувати та перепродавати власне обладнання та устаткування;

– купувати та перепродавати власні автотранспортні засоби;

– здавати в оренду приміщення, власне рухоме майно, або здавати в суборенду чуже майна;

– організовувати видавничу діяльность, друкування та розповсюдження методичних посібників, газет, прес-релізів, постерів та іншої поліграфічної продукції.

5.14. Забезпечення пожежної безпеки та охорони праці є складовою частиною виробничої діяльності Приватного НВК. Забезпечення пожежної безпеки та охорони праці покладається на керівника Приватного НВК або уповноважену ним особу.

Усі робітники при наймі на роботу  проходять інструктажі з питання пожежної безпеки та охорони праці у відповідності до типових положень, затвердженими відповідними міністерствами України.

 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Приватний НВК складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.

 • Дошкільний підрозділ  забезпечує  належний  рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести  (семи) років відповідно  до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
 • Шкільний підрозділ      забезпечує     відповідний     рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно  з  вимогами  Державного стандарту   загальної   середньої   освіти, а також профільної підготовки, напрямки якої визначаються запитами батьків і затверджуються Загальними зборами учасників Приватного НВК.

У  складі  шкільного підрозділу створюються:

– загальноосвітня школа І-ІІ ступенів;

– багатопрофільний ліцей (школа ІІІ ступеню).

6.2. У Приватному НВК визначена російська  мова навчання. За запитами батьків можуть відкриватися класи і групи з українською мовою навчання.

6.3. У Приватному НВК створюються і функціонують  різноманітні методичні підрозділи (кафедри, об’єднання, творчі групи тощо)  вихователів дошкільної групи, вчителів початкових класів, класних керівників, кураторів, вчителів –предметників, інших учасників навчально-виховного процесу.

6.4. З урахуванням запитів батьків Приватний  НВК самостійно приймає  рішення про створення груп продовженого дня,  пришкільних інтернатів з частковим або повним утриманням учнів (вихованців).

6.5. Приватний  НВК самостійно приймає  рішення  про  створення  класів з поглибленим вивченням  предметів,  класів   (груп)   з   вечірньою   (заочною, дистанційною)  формою навчання,  спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

6.6. З   урахуванням  освітніх  запитів  населення,  кадрового забезпечення та матеріально-технічної  і  методичної  бази  Приватний НВК організує   навчання   в  ліцеї  за  одним  або  кількома профільними напрямами, які визначаються щорічно робочими навчальними планами.

6.7. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання Приватний НВК може направляти учнів до  міжшкільних  навчально-виробничих  комбінатів.  Приватний НВК  і комбінат  узгоджують  порядок  спільної  роботи,  розклад  занять, навчальне навантаження.  Приватний НВК бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комбінаті, їх успішністю.

6.8. Індивідуальне навчання та навчання  екстерном  організовуються  відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної  середньої  освіти,  затверджених відповідними нормативними документами України.

6.9. Поділ  класів  на  групи для вивчення окремих предметів здійснюється за рішенням педагогічної ради з урахуванням  умов  роботи  НВК  і пропозицій батьків, або осіб, що їх замінюють.

6.10. Порядок   зарахування   учнів (вихованців)  до   Приватного НВК  визначається керівником НВК і затверджується його  засновником відповідно до діючого законодавства.

Прийом   дітей   до   дошкільного   навчального    закладу здійснюється  керівником  протягом  календарного  року на підставі заяви батьків або   осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про стан    здоров’я    дитини,   довідки   дільничного   лікаря   про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, після укладання договору між Приватним НВК і фізичними або юридичними особами-замовниками (у тому числі батьками дитини або особами, що їх замінюють) та після внесення замовником оплати за певний термін навчання згідно з укладеним договором.

Зарахування учнів до шкільного підрозділу НВК здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника після укладання договору між Приватним НВК і фізичними або юридичними особами-замовниками (у тому числі батьками дитини або особами, що їх замінюють) та після внесення замовником оплати за певний термін навчання згідно з укладеним договором. Для зарахування учня до закладу  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого  класу),  до  ліцею — документ про відповідний рівень освіти. За наявності вільних місць проводиться додатковий набір учнів протягом навчального року.

Іноземні   громадяни   та    особи    без    громадянства  зараховуються   до   НВК   відповідно   до  законодавства  та міжнародних договорів.

6.11. Керівник    закладу   зобов’язаний   вжити   заходів   щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб,  які  їх  замінюють,  з порядком   зарахування   до   закладу,  його  статутом,  правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами,  що  регламентують організацію навчально-виховного процесу.

6.12. Групи  у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими  (одновіковими,  різновіковими),  сімейними   (родинними) ознаками. До  складу  дошкільного підрозділу  можуть  входити групи   загального   розвитку,   спеціальні,  прогулянкові, короткотривалого перебування у різних поєднаннях.

6.13. Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої, формування  новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень — травень). За дитиною зберігається місце в  дошкільному  навчальному закладі у разі її хвороби, карантину,  санаторного лікування,  на час відпустки  батьків  або осіб, які  їх  замінюють,  а  також  у  літній  оздоровчий  період (75 днів) за умови виконання замовником укладеного договору.

Переведення учнів  шкільного підрозділу  Приватного НВК  до  наступного класу здійснюється у порядку, встановленому відповідними нормативними документами, затвердженими Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України – далі МОНМС.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.

У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для  здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

6.14. Порядок  відрахування   учнів (вихованців)  визначається даним статутом та договором,  укладеним з батьками або особами, які їх замінюють.

Учні,  які  мають  за підсумками  річного  оцінювання  початковий  рівень  досягнень   у навчанні  хоча  б  з  одного  предмета,  за  рішенням педагогічної  ради  та  відповідно  до  наказу  керівника   можуть відраховуватися із Приватного НВК. За рішенням педагогічної ради  за  неодноразові  порушення  статуту допускається   відрахування учнів  та переведення їх до закладу за місцем проживання.

Про можливе  відрахування  батьки  учня  (особи,  які  їх замінюють)  повинні  бути  поінформовані  не  пізніше  ніж за один місяць  у  письмовій  формі.  У  двотижневий  строк  до  можливого відрахування  письмово  повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

6.15. Навчально-виховний процес у Приватному НВК здійснюється відповідно до робочих навчальних планів,  складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОНМС.  Індивідуалізація і    диференціація    навчання   забезпечуються  шляхом  реалізації  інваріантної  та   варіативної частини.  Робочі  навчальні плани затверджуються  засновником  за погодженням з відповідним органом районного управління освітою міста Харкова, Департаментом освіти Харківської міської ради, Головним управлінням освіти Харківської обласної державної адміністрації.

6.16. Приватний НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів та плану роботи на оздоровчий період для дошкільного підрозділу НВК.   В плані роботи  відображаються найголовніші питання діяльності Приватного НВК.  Річний план затверджується радою Приватного НВК і погоджується засновником.  Перспективний план затверджується засновником і погоджується радою закладу.

6.17. Згідно з робочими навчальними планами Приватний НВК самостійно обирає програми,  підручники, посібники, що допущені до використання у Приватному НВК і чинними нормативними документами, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання  відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. Приватний НВК самостійно   обирає   форми,  засоби  і  методи  навчання  та виховання відповідно до діючого законодавства, власного статуту з урахуванням  специфіки,  профілю  та  інших  особливостей організації навчально-виховного процесу.

6.18. Навчально-виховний   процес  у  Приватному НВК  здійснюється  за груповою та індивідуальною формою навчання.

6.19. Навчальний  рік  у  Приватному НВК починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.  Навчальний рік у дошкільному підрозділі НВК починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період триває з  1 червня по 31 серпня. Загальна  тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ   на   чверті,   семестри   (триместри),  триваліть  уроків та перерв, режим  роботи, тощо встановлюються  у  межах  часу,  передбаченого   робочим навчальним планом, згідно з чинними нормативними документами.  НВК може обрати інші,  крім уроку,  форми  організації навчально-виховного процесу.

Розклад  уроків  складається   відповідно   до   робочого навчального   плану   закладу   з   дотриманням   педагогічних  та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

6.20. Відволікання учнів від навчальних занять для  провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків,  передбачених законодавством).

6.21. Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог з   урахуванням   вимог   навчальних   програм  та  індивідуальних особливостей учнів.   Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

6.22. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні, закінчення навчання у випускних класах здійснюється відповідно до діючих нормативних вимог. Навчання у випускних  (4-х,  9-х  і  11-х   класах) завершується  державною  підсумковою  атестацією.  Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОНМС.

6.23. За результатами навчання  учням  (випускникам)  видається відповідний   документ  (табель,  свідоцтво  про  базову  загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів   про   базову   та   повну   загальну  середню  освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.   За  відмінні  успіхи  в навчанні учні можуть  нагороджуватися  похвальним  листом   «За   високі досягнення  у  навчанні»,  а  випускники  ліцею — похвальною грамотою «За особливі  досягнення  у  вивченні  окремих предметів»,  медалями  — золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення  у  навчанні».  За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам  спеціалізованої школи І- II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.  Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється відповідними нормативними документами, затвердженими МОНМС.

Випускникам  9-х,  11-х класів,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

6.24. Виховання  учнів здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.  Цілі  виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції    та  законах України, інших нормативно-правових актах.

6.25. У   НВК   забороняється   утворення   та  діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.  Примусове залучення  учнів  (вихованців) НВК до вступу в будь-які об’єднання  громадян,  громадські,  громадсько-політичні, релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності в зазначених організаціях,  участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

6.26. Дисципліна в Приватному НВК дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та даного статуту.     Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів (вихованців) забороняється.

6.27. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється відповідно до чинного законодавства медичними працівниками, які входять  до  штату  Приватного НВК  або  відповідних  закладів охорони  здоров’я,  і  передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів,  у тому  числі  медичних  оглядів  перед  профілактичними щепленнями,  проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

До основних  обов’язків  медичних   працівників   належать:

 • моніторинг стану  здоров’я,  фізичного  та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організація і проведення  медичних  оглядів,  у  тому  числі, поглиблених,   профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за  організацією  та  якістю  харчування, дотриманням  раціонального  режиму  навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
 • медичний контроль  за  виконанням  санітарно-гігієнічного  та протиепідемічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької   роботи   серед   дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

Приватний заклад забезпечує   належні  умови  для  роботи  медичного  персоналу  та проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.28. Харчування учнів (вихованців) здійснюється відповідно до чинного законодавства з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Приватний НВК організує харчування самостійно працівниками, які входять  до  штату  Приватного НВК,  або шляхом укладання угод з відповідними установами, які мають дозвіл на організацію харчування дітей.

 

7.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Приватному НВК  є  діти дошкільного віку, учні, педагогічні працівники, помічники вихователів, психологи, бібліотекарі, інші працівники Приватного НВК,   батьки  або   особи,   які   їх замінюють.

7.2.  Статус,  права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу,  їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту»,  «Про  загальну середню освіту»,  «Про дошкільну освіту», іншими актами законодавства,  даним  статутом, правилами внутрішнього розпорядку Приватного НВК.

7.3. Учень  — особа,  яка навчається і виховується в ПриватномуНВК.

7.4. Учні Приватного НВК  мають гарантоване державою право на:

 • доступність  повної загальної середньої освіти;
 • вибір форми навчання,  профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою,   науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною,  корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Приватного НВК;
 • участь в    різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових   навчальних  послуг, визначених угодою, укладеною з батьками або особами, що їх замінюють;
 • перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини згідно з чинним законодавством;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування Приватного НВК;
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу людської гідності, вільне   вираження   поглядів, переконань;
 • захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

7.5. Учні Приватного НВК зобов’язані:

 • оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  Приватного НВК,  даним статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників Приватного НВК відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку Приватного НВК;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу та Приватного НВК;
 • дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку Приватного НВК;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

7.6. Учні Приватного НВК залучаються за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  відповідно   до   статуту   і   правил внутрішнього   розпорядку  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних можливостей.

7.7. За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов’язків,   порушення   статуту,   правил   внутрішнього розпорядку на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до законодавства.

7.8. На посаду педагогічного працівника Приватного НВК призначається особа з високими моральними  якостями,  яка  має  відповідну  педагогічну   освіту, належний     рівень     професійної     підготовки,     забезпечує результативність та якість своєї  роботи,  фізичний  та  психічний стан  здоров’я  якої  дає  змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

7.9. До педагогічної діяльності  не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

7.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних  обов’язків  крім  випадків,  передбачених законодавством.

7.11. Педагогічні   працівники  Приватного НВК  підлягають  атестації відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

7.12. Педагогічні працівники Приватного НВК мають право:

 • самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів (вихованців);
 • брати участь у роботі  методичних  структурних підрозділів,  нарад,  зборів Приватного НВК  та  інших  органів  самоврядування  Приватного НВК,  у  заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації;
 • навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити керівництву  Приватного НВК  пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;
 • об’єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.

7.13. Педагогічні працівники Приватного НВК зобов’язані:

 • виконувати вимоги даного статуту, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим чинними нормативними документами,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Приватного НВК;
 • сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров’я;
 • виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  старших  за  віком  осіб,  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів  взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність дітей та їх батьків;
 • постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази  і  розпорядження   керівника   Приватного НВК, органів управління освітою;
 • вести відповідну документацію;
 • проходити періодичні медогляди в установленому законодавством порядку.

7.14. Педагогічні   працівники,   які   систематично  порушують статут,  правила внутрішнього  розпорядку Приватного НВК,  не  виконують посадових обов’язків,  умови трудового договору (контракту) або за результатами   атестації   не   відповідають   займаній    посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

7.15. Права   і  обов’язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються  трудовим   законодавством,   даним статутом   та правилами внутрішнього розпорядку Приватного НВК.

7.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати форми  навчання  і  виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника Приватного НВК і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Приватного НВК;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази Приватного НВК;
 • на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  Приватного НВК  та  у  відповідних   державних,   судових органах.

7.17. Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов’язані:

 • створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту Приватного НВК;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників Приватного НВК;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність,    почуття    доброти,   милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім’ї,  державної та рідної мов;
 • повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

7.18. Інші  права  та  обов’язки  батьків  або  осіб,  які   їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

7.19. У разі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють, обов’язків,  передбачених законодавством, Приватний НВК може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

7.20. Трудові відносини працівників Приватного НВК регулюються чинним законодавством, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку, а також з урахуванням особливостей, що визначенi трудовим договором (контрактом) .Приватний НВК здійснює свою діяльність на основі використання найманої праці.

7.21. Трудовий колектив Приватного НВК реалізує свої повноваження у формі рішень загальних зборів. Загальні збори  трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймаються  простою  більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

7.22. Прийом та звільнення працiвникiв,  виплати надбавок до заробітної плати (премій) працівників (в тому числі позаштатних), та iнші аспекти трудових вiдносин входить до компетенції Директора Приватного НВК з обов`язковим виконанням цього Статуту та додержанням вимог дiючого законодавства з цих питань.  Порядок  та розмір оплати  працi членів трудового колективу встановлюється Директором Приватного НВК.

7.23. Працівники Приватного НВК підлягають соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню у вiдповiдностi до чинного законодавства. Приватний НВК за свої кошти для своїх працівників може здійснювати: спорудження чи придбання житла, будинків відпочинку та інших об’єктів соціального призначення, брати пайову участь в спорудженні таких об’єктів, а також  купляти чи орендувати їх. Приватний НВК також має право за рахунок фондів соціального розвитку надавати учасникам та працівникам Приватного НВК допомогу в індивідуальному житловому будівництві, придбанні житла, включаючи видачу і погашення безпроцентних позик, надання матеріальної допомоги.

7.24.Взаємовідносини між засновником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також питання охорони праці і соціального розвитку регулюються колективним договором.

7.25. Питання прийняття, оплати праці і соціальних гарантій конкретного робітника визначаються контрактом (договором) у відповідності з  законодавством України та угодою сторін.

Приватний НВК самостійно визначає фонд оплати праці без обмеження його росту зі сторони державних органів.

7.26. Приватний НВК самостійно встановлює форми, системи и розміри оплати праці, Мінімальний розмір оплати праці найманих робітників не може бути менш розміру мінімальної заробітної платні, встановленої законодавчими актами України.

Трудові прибутки робітника Приватного НВК регулюються податками.

7.27. Повноваження трудового колективу Приватного НВК реалізуються рішенням засновників, які:

– розглядають і затверджують проект колективного договору;

– визначають та затверджують перелік і порядок надання робітникам Приватного НВК соціальних пільг;

– у випадку передачі засновниками Приватного НВК частини прибутку у власність трудового колективу, визначає порядок його розподілу та використання.

7.28. Приватний НВК вносить відчислення по обов’язковому соціальному та медичному державному страхуванню и пенсійному забезпеченню робітників.

7.29. Умови праці іноземних громадян та  її оплати визначаються індивідуальними трудовими договорами відповідно  до  законодавства України.  Приватний НВК має   право  самостійно  встановлювати  для  своїх працівників  додаткові  відпустки,  скорочений  робочий  день  та пільги.

8. ПРИБУТОК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

8.1. Приватний НВК виплачує податки і платню у порядку встановленому законодавством України.

8.2. Прибуток, отриманий після вказаних виплат, залишається в повному розпорядженні засновників, які самостійно планують напрямки його використання.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Приватний НВК веде оперативний,  бухгалтерський і податковий облік результатів своєї  господарської  діяльності  відповідно до законодавства.

9.2. Фінансові  результати  діяльності Приватного НВК визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу. Річний бухгалтерський баланс та  фінансовий  звіт  підлягають затвердженню рішенням засновників Приватного НВК.

9.3. Перший  фінансовий  рік  Приватного НВК починається з дати його реєстрації і  закінчується  31  грудня  поточного року.  Наступні фінансові роки відповідають календарним.

9.4. Приватний НВК забезпечує  подання  статистичної  та  іншої звітності до органів державної  статистики  та  інших  центральних органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у терміни, передбачені законодавством.

10. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО НВК.  

    10.1.Вищим органом управління Приватного НВК є Збори засновників.

10.2.До виключної компетенції засновників належить:

– визначення основних напрямків діяльності Приватного НВК;

– затвердження змін та доповнень до Статуту Приватного НВК;

– прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію Приватного НВК;

– затвердження планів та напрямків розвитку діяльності Приватного НВК;

– затвердження порядку розподілу прибутку;

– призначення та звільнення Директора за погодженням з Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації;

– затвердження звіту Директора про результати річної діяльності Приватного НВК та його відокремлених та структурних підрозділів;

– створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів;

– затвердження організаційної структури Приватного НВК;

– визначення умов оплати праці посадових осіб Приватного НВК, його філій, представництв, дочірніх підприємств;

– зміна розміру Статутного капіталу Приватного НВК;

– порядок створення та витрачання фондів Приватного НВК;

– затвердження структури та штатного розкладу Приватного НВК;

– прийняття рішень про притягнення посадових осіб до майнової відповідальності.

10.3. Свої повноваження Засновники здійснюють та оформлюють у формі рішень.

10.4. Засновник має право спеціальним актом передати Директору свої повноваження, крім повноважень, щодо затвердження змін до Статуту та прийняття рішень про ліквідацію та реорганізацію підприємства.

10.5. Директор є виконавчим органом, який здійснює оперативне керівництво Приватним НВК. Директор очолює і формує апарат управління. Засновник призначає та звільняє с посади Директора Приватного НВК на підставі рішення засновників. Директор призначає своїх заступників. Кількісний та персональний склад заступників Директора визначається Директором Приватного НВК. Заступники Директора  вирішують питання щодо діяльності Приватного НВК, крім тих, що належать до компетенції Засновника Приватного НВК та Директора. Директор має право окремим дорученням  уповноважити заступників Директора на вирішення питання щодо діяльності Приватного НВК, що належить до його компетенції.

10.6. Директор Приватного НВК:

1) вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами або корпоративними правами, котрі вираженi в iнших, нiж цiннi папери, формах та  випущенi одним емiтентом, участі у господарських ділах Приватного НВК та інших підприємств, що передбачені діючим законодавством як України, так і інших держав та інші питання господарської діяльності Підприємства;

2) вирішує питання керівництва та роботи філій, представництв інших відокремлених та структурних підрозділів  Приватного НВК, забезпечує виконання покладених на них завдань;

3) розглядає матеріали перевірок (ревізій), а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених та  структурних підрозділів Приватного НВК, приймає рішення за його результатами;

4) видає накази та розпорядження, які є обов’язкові для виконання всіма працівниками Приватного НВК,  приймає інші рішення з питань діяльності Приватного НВК;

5) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном та коштами Приватного НВК;

6) представляє Приватний НВК у відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами;

7) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Приватного НВК;

8) наймає та звільняє з роботи працівників Приватного НВК, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;

9) затверджує структуру апарату Приватного НВК та положення про його структурні підрозділи;

10) затверджує інструкції та інші документи Приватного НВК в межах своєї компетенції;

11) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Приватного НВК;

12) встановлює умови оплати праці працівників Приватного НВК.

13) укладає контракти з посадовими особами Приватного НВК, керівниками філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Приватного НВК;

14) укладає та підписує договори, цивільно-правові угоди, в тому числi зовнiшньоекономiчнi від імені Приватного НВК після надання попередньої згоди виконавчому органу (рішення засновників) на укладення, внесення змін, розірвання будь-яких договорів, сума яких не перевищує 50 000,00 гривень, а також договорів, пов’язаних з будь-яким відчуженням, передачею в оренду, користування, іпотеку нерухомого майна Приватного НВК;

15) має право першого пiдпису фiнансових документiв Приватного НВК;

Директор Приватного НВК здійснює інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

10.7.Директор вирішує усі питання, щодо діяльності Приватного НВК крiм тих, що належать до виняткової компетенції засновників.

10.8.Директор має право видавати доручення, довіреності іншим особам на здійснення певних дій від імені Приватного НВК.

10.9.Директор затверджує підписами всі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі  угоди, зобов¢язання, звіти та баланси. Право підпису таких документів крім Директора мають – засновники та особи, уповноважені відповідними  дорученням або довіреністю, що підписані Директором, якщо інший порядок не встановлено Власниками Приватного НВК або чинним законодавством. Директор підписує угоди, що укладаються Приватним НВК, та забезпечує їх виконання. Право підпису таких угод, крім  Директора, мають засновники та особи, уповноважені відповідним дорученням або довіреністю, що підписані Директором, якщо інший порядок не встановлено засновниками Приватного НВК або чинним законодавством.

10.10. Директор видає накази  обов¢язкові для виконання персоналом Приватного НВК.

10.11. Директор в межах своєї компетенції розпоряджається майном Приватного НВК, включаючи фінансові ресурси.

10.13.Директор застосовує до працівників засоби заохочення та накладає стягнення.

10.15.Директор вирішує усі кадрові питання, звільняє та приймає на роботу працівників.

10.16.  Для належної організації навчально-виховного процесу   Директор:

 • здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів (вихованців);
 • відповідає за  за   реалізацію   завдань    дошкільної    освіти, визначених законом України «Про дошкільну освіту»,  та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі  учнів (вихованців) у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію  права  дітей на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування В Приватному НВК;
 • видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;
 • щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах (конференціях) коллективу.

Директор Приватного НВК здійснює інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

10.17. По питанням, що відносяться до компетенції засновників Приватного НВК, Директор не може приймати рiшення обов’язковi для їх виконання засновниками Приватного НВК.

10.18. Директор НВК є головою педагогічної ради  –  постійно діючого колегіального органу управління Приватного НВК.

10.19. Засідання  педагогічної  ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

10.20. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу;
 • планування та режиму роботи Приватного НВК;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів  до  наступного  класу (групи)  і  їх випуску,  видачі  документів  про   відповідний   рівень   освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності Приватного НВК,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;
 • морального та  матеріального заохочення учнів та працівників Приватного НВК;
 • морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських    діячів,    які    беруть   участь   в   організації навчально-виховного процесу;
 • притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів  працівників  Приватного НВК  за  невиконання  ними  своїх обов’язків;
 • педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов’язані  з діяльністю НВК.

10.21. Органом  громадського  самоврядування  Приватного НВК є загальні  збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.  Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу  визначаються  Положенням про загальні збори (конференцію) колективу, яке розробляється згідно з чинним законодавством і затверджується зборами засновників Приватного НВК.

10.22. У Приватному НВК за  рішенням  загальних  зборів  (конференції)  створюється   і  діє  рада  НВК,  піклувальна  рада,  учнівський комітет,  батьківський  комітет,  методичні  об’єднання,  комісії, асоціації, тощо, положення про які розробляються відповідно до чинного законодавства і затверджуються зборами засновників (власників) Приватного НВК.

 

11. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО НВК

11.1. Ліквідація та реорганізація (зливання, приєднання, відокремлення, виділення, реформування) Приватного НВК здійснюється по рішенню засновників, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, по рішенню суду чи господарського суду.

11.2. При реорганізації і ліквідації Приватного НВК звільненим робітникам гарантується дотримання їх прав і інтересів у відповідності з трудовим законодавством України.

11.3. Ліквідація Приватного НВК вважається завершеною, а Приватний НВК припиненим свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного  реєстру.

11.4. Ліквідація Приватного НВК здійснюється ліквідаційною комісією, створеною засновником, а у випадках, передбачених законодавством, — судом чи господарським судом.

Засновник або суд (господарський суд) встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менш двох місяців з моменту об’явлення про ліквідацію Приватного НВК.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює існуюче майно ліквідуємого Приватного НВК та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і надає його засновникам.

Ліквідаційна комісія в встановленому законом порядку публікує інформацію про ліквідацію Приватного НВК в одному з офіційних органів преси з встановленням строків подачі заяв кредиторами своїх претензій.

Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збиток, нанесений Приватному НВК, його засновникам, а також третім особам у відповідності з громадським законодавством.

11.6. Претензії кредиторів до ліквідуємого Приватного НВК задовольняються з його майна. При цьому  у першу чергу задовольняються борги Приватного НВК перед бюджетом та компенсуються витрати на відновлювання природного середовища, якому було нанесено шкоду ліквідуємим Приватний НВК.

Претензії, виявлені та заявлені по скінчені строку, встановленого для їх заяви задовольняються з майна Приватного НВК, яке залишилось після задоволення першочергових претензій.

Претензії, не задоволені через нестачу майна, не признані ліквідаційною комісією, а також при умові, коли кредитори на протязі місячного строку с дня отримання повідомлення про повне чи часткове „непризнавання” не подадуть позики до суду про задоволення вимог, вважаються погашеними.

11.7. Майно, яке залишилось після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовуються на вибір засновників.

12. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ПРИВАТНОГО НВК

12.1. Зміни до Статуту Приватного НВК підлягають державній реєстрації за тих самих умов, які встановлені для державної реєстрації Приватного НВК.

12.2. Приватний НВК зобов’язаний в п’ятиденний строк повідомити орган, який виконав реєстрацію про зміни до Статуту Приватного НВК для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРИВАТНОГО НВК

13.1. Державний контроль за діяльністю Приватного НВК здійснюється  з метою забезпечення  реалізації  єдиної  державної   політики   у   сфері дошкільної та загальної середньої освіти відповідними державними установами згідно з чинним законодавством, Державною інспекцією навчальних закладів МОНМС, Головним управлінням освіти и науки Харківської обласної державної адміністрації.

13.2. Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю Приватного НВК є  державна  атестація Приватного НВК,  яка  проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОНМС.

13.3. У   період   між   атестацією   проводяться    перевірки (інспектування) Приватного НВК з питань,  пов’язаних з навчально-виховною діяльністю відповідно до чинного законодавства.

13.4. Контроль за дiяльнiстю  виконавчого  органу  Приватного НВК  здiйснюється у порядку, встановленому Статутом та законами України. Рішення засновників Приватного НВК можуть формувати органи, що   здiйснюють   постiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються рішенням засновників Приватного НВК. Для  здiйснення  контролю  за  фінансово-господарською  дiяльнiстю  Приватного НВК, згiдно з рiшенням його засновників Приватного НВК, а  також в  iнших  випадках,  встановлених  Статутом i  законами України, може призначатися аудиторська перевiрка.

13.5. Контроль за дiяльнiстю Директора здiйснюється за рішеннім засновників ревiзiйною комiсiєю, що  утворюється  зборами учасників Приватного НВК з  їх  числа,  в  кiлькостi,  передбаченiй  установчими документами Приватного НВК, але не менше 3 осiб. Директор не може бути членом ревiзiйної комiсiї. Перевiрка  дiяльностi Директора  Приватного НВК   проводиться ревiзiйною комiсiєю за дорученням зборiв, з власної iнiцiативи або на вимогу учасникiв Приватного НВК. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Приватного НВК подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських чи iнших  документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею  перевiрок  вищому органу управління Приватного НВК. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчному звiту  та  балансу. Без висновку ревiзiйної  комiсiї  збори  засновників  Приватного НВК не мають права затверджувати баланс Приватного НВК. Ревiзiйна комiсiя має право ставити питання про скликання позачергових зборiв засновників, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Приватного НВК або виявлено зловживання посадовими особами Приватного НВК.

13.6. Публiчна звiтнiсть Приватного НВК про результати його дiяльностi не вимагається, крiм  випадкiв, встановлених законом.